Referat fra generalforsamlingen i Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv

onsdag den 1. marts 2017

Generalforsamlingen foregik klokken 19.00 i Ry Sognehus og 28 medlemmer var mødt op.

Ad 1. Valg af dirigent

Jarl Dencker Nielsen blev valgt som dirigent og indledte generalforsamlingen med at fastslå, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Jarl påpegede derefter, at det ikke fremgår af foreningens vedtægter, at generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og at bestyrelsen måske bør drøfte, om dette skal medføre en ændring af vedtægterne på næste generalforsamling.

Ad 2. Bestyrelsens beretning v/ formand Knud Aagaard

Knud Aagaard fremlagde formandens beretning. Se bilag ”Beretning 2017”.

Efter fremlæggelsen af beretningen uddybede Jarl forskellen på de danske arkivers fælles søgeportal ”arkiv.dk” og Støtteforeningens hjemmeside ”ryarkiv.dk”.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 3. Regnskab, herunder fastsættelse af kommende års kontingent v/ kasserer Ib Jensen Skytte

Ib Jensen Skytte gennemgik regnskabet og uddybede enkelte punkter. Se bilag.

DVD/Video har givet et overskud på 575,-

Årskalenderen har i regnskabsåret 2016 givet et overskud på knap 10.000,-

Denne post dækker både over en del af kalender 2016 og 2017, idet regnskab og indtægt følger kalenderåret, mens kalendersalget begynder i det ene kalenderår og slutter i det efterfølgende.

ITkøb dækker indkøbet af filmscanner til at scanne Victor Baunsgaards 24×36 filmruller.

Bestyrelsen foreslog at kontingentet skal forsætte uændret, altså husstand 100,- og enkelt 75,-

Regnskabet blev herefter godkendt, og forsamlingen vedtog at kontingentet fortsætter uændret.

Efter debatten foreslog Jarl, at der næste år udleveres et specificeret regnskab, så det er nemmere at følge med i gennemgangen. Dette blev accepteret.

Ad 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Knudaage Knudsen

Ib Jensen Skytte

Søren Sørensen

Alle blev genvalgt.

Ad 5. Valg af suppleanter til bestyrelsen På valg er: Harry S. Christensen

Birthe Dalsgaard

Harry ønskede ikke genvalg. Valgt blev: Torben Andersen, Låsby

Birthe Dalsgaard

Ad 6. Valg af revisorer På valg er: Niels Hovgaard

Ann Kirstin Heide

Begge blev genvalgt.

Ad 7. Valg af revisorsuppleant På valg er: Anne Grethe Frøslev

Anne Grete Frøslev blev genvalgt.

Ad 8. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag

Ad 9. Eventuelt

Grete Obel anbefalede ny bog om Anna Klindt Sørensen: Det grafiske Værk.

Bogen kan bestilles til specialpris 100,- ved bestilling inden 14/3 på mail:

Bogen afhentes på Ry Lokalarkiv.

Inge Møller Jørgensen, Gl. Rye, roste Knud, Kaj og Harry for hjælp og assistance til slægtsforskning.

Efter generalforsamlingen fortalte Lene Høst-Madsen om Museum Skanderborgs nye frivilligpolitik og om Museets aktiviteter i 2017

Frivilligpolitikken træder i kraft i år og skal blandt andet synliggøre det store arbejde, som de frivillige lægger i museets regi. De frivillige får forskellige belønninger, vil være dækket af forsikring på linje med ansatte på museet og skal følge tilsvarende adfærdskrav, blandt andet om tavshedspligt.

24/6 afholdes fest for museets frivillige og ansatte.

Museets aktiviteter i de forskellige institutioner:

Årsmøde på Vestermølle

16. marts 2017 er alle medlemmer af Støtteforeninger under Museum Skanderborg inviteret til Museets Årsmøde på Vestermølle.

Øm Kloster

I uge 21 fra mandag den 22. til lørdag den 27. maj opføres 18 meter høj papkasseskulptur af klosterfacaden på Øm Kloster. For arbejdet står en fransk kunstner, Olivier Grossetetes. Skulpturen nedtages søndag den 28. maj.

En forsmag på begivenheden kan ses på disse links på youtube:

 https://www.youtube.com/watch?v=HmLAb5phebo

 https://www.youtube.com/watch?v=JM6UQ10k9Ks

 https://www.youtube.com/watch?v=31XkI5Zxfgg

Gl. Rye Mølle

28. april 2017. Kunst bag pigtråd – om flygtningelejren ved Gl. Rye. Maleriudstilling, foredrag og film i samarbejde med Udsyn, Gl. Rye.

Museet i Adelgade

6. oktober 2017. Holger Blom udstilling. 24 unikke kjoler kreeret af Holger Blom, barnebarn af grundlæggeren af Bloms Maskinfabrik. Kjolerne er udlånt fra Det kgl. Teater.

Udstillingen åbnes den 6. oktober af hendes kongelige højhed Prinsesse Benedikte.

Ryttergraven i Hørning

Udgravning af helt enestående ryttergrav fra vikingetiden fra 18. april til 2. maj

Fra 7. april kan på Muset i Adelgade ses en lille udstilling af de allerede fundne ting.

Generalforsamlingen sluttede med kaffe med brød.

Ref/Mogens Riis Lauritzen

———————————————————————————————–

Beretning 2017

Konstituering af bestyrelsen:

Formand: Knud Aagaard

Næstformand: Søren Chr. Sørensen

Kasserer: Ib Jensen Skytte

Sekretær: Mogens Riis Lauritzen

Repræsentant til kontaktudvalget for Museum Skanderborg:

Mogens Riis Lauritzen

Foreningen havde ved årsskiftet 121 medlemmer.

Scanning og registrering af fotografier i Arkibas går fortsat fremad. Vi har nu registreret ca. 6000 billeder på den landsdækkende søgedatabase arkiv.dk og der er i 2016 blevet ”klikket” 37776 gange på billederne.

Der skal i den forbindelse rettes en stor tak til alle de frivillige der arbejder utrættelig med de mange opgaver året igennem og til Jens og Leif der hjælper os med at gøre det rigtigt.

I 2016 indkøbte vi en scanner til filmruller og arbejdet med indscanning af fotograf Victor Baunsgaards filmruller er i gang og de bliver, efterhånden som det bliver klar, lagt på foreningens hjemmeside. Her kan man se dem og skrive kommentarer og oplysninger om billederne, hvis man er oprettet som bruger, i øjeblikket har 80 brugere fået adgang til at skrive kommentarer.

Der er indtil videre kommet ca. 3900 kommentarer til de 5671 billeder der er på hjemmesiden.

Vi er naturligvis glade for de 80 personer, som er kommet indenfor, men vi vil gerne have mange flere til at bidrage.
Nogle af jer her, som ved rigtig meget om personer og steder i gamle dage, er måske ikke så velbevandrede i den moderne internet-verden og måske derfor holder jer tilbage. vi vil gerne opfordre jer til at komme ned på arkivet hvor vi kan guide jer stille og roligt igennem processen med oprettelse og komme med kommentarer.

Arkivets hjemmeside får flere og flere brugere, der var ca. 13000 besøg på hjemmesiden i 2016.

Vi har fået indleveret mange forskellige arkivalier i årets løb, som vi er i gang med at registrere, og i den forbindelse har nogle af de frivillige været på kursus i registrering i det nye arkibas5 bl.a. i behandling af gamle lydoptagelser og interview som vi har på kassettebånd.

Års kalenderen er trykt i 500 eksemplarer i år og salget er forløbet tilfredsstillende. Vi havde den til salg i Købmanden i Alken, Superbrugsen i Ry, Kvikly i Ry, Brugsen i Gl. Rye, Meny og ”Hos Købmanden” i Låsbyog på Biblioteket i Ry.

Derudover havde vi midlertidige salgssteder ved Møllemarkedet i Gl. Rye og Ryvang og julemarkederne på Øm Kloster og i Alling

Af udflugter var vi 20 medlemmer på forårstur til Bunkermuseet på Silkeborg Bad.

Endelig holdt et hold frivillige åbent på arkivet til Kultur Aften sidst i september.

Vi har udsendt 4 nyhedsbreve i 2016. Nyhedsbrevene informerer om foreningens arrangementer og om arbejdet på arkivet. Omkring 60 personer modtager nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet bestilles på Museum Skanderborgs hjemmeside.