Referat fra generalforsamlingen i Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv

Tirsdag den 3. marts 2020 klokken 18.30

Generalforsamlingen fandt sted i Fællesskabets Hus.

Generalforsamlingen var planlagt afholdt fra 18.30 til 19.30 for at vær færdigafviklet, når foredraget begyndte. Cirka 40 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.

19.30 Søren Ryge Petersen fortæller om ”Min drengetid syd for grænsen og i Ry og omegn”. Under foredraget blev der serveret kaffe og kringle. Der var cirka 80 tilhørere til foredraget.

Dagsorden:

Ad 1. Valg af dirigent
Jarl Dencker Nielsen blev valgt som dirigent og indledte med at fastslå, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.


Ad 2. Formandens beretning v/ formand Knud Aagaard

Formanden fremlagde beretningen, som blev godkendt. Beretningen kan læses i mappen med bestyrelsesreferater.


Ad 3. Regnskabet v/ kasserer Ib Jensen Skytte

Kassereren fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt. Regnskabet kan ses i mappen med bestyrelsesreferater.


Ad 4. Valg

Bestyrelsen Knud Aagaard blev genvalgt

Kaj Ahlburg blev genvalgt

Jarl Dencker blev genvalgt

Mogens Riis Lauritzen blev genvalgt

Suppleanter: Torben Andersen blev genvalgt

Jane Steffens blev genvalgt

Revisorer: Niels Hovgaard blev genvalgt

Ann Kirstin Heide blev genvalgt

Revisorsuppleant: Birthe Østergaard Andersen blev genvalgt

Ad 5. Indkomne forslag

Dirigenten gjorde opmærksom på, at dette punkt var faldet ud af dagsordenen.

Heldigvis var der ikke indkommet nogen forslag.


Ad 6. Eventuelt

Knud Aagaard benyttede lejligheden til at efterlyse flere frivillige på arkivet.

Ref/Mogens