Referat fra generalforsamlingen i Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv

Onsdag den 8. marts 2022

Dagsorden:

Ad 1. Valg af dirigent

Jarl blev valgt til dirigent. Jarl begyndte med at erklære, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. Foramlingen godkendte derefter, at generalforsamlingen var lovlig.


Ad 2. Formandens beretning v/ formand Knud Aagaard

Formandens skriftlige beretning er vedlagt referatet. Formandens beretning blev godkendt.

Ad 3. Regnskab, herunder fastsættelse af kommende års kontingent v/ kasserer Ib Jensen Skytte

Regnskabet er vedlagt referatet. Ib gennemgik regnskabets enkelte poster. Regnskabet blev godkendt.

Kontingentet fastsat som uændret: Personligt kontingent er kr.: 100,-

Kontingent for husstand er kr.: 125,-

Ad 4. Valg til bestyrelsen

På valg var: Knud Aagaard

Kaj Ahlburg

Mogens Riis Lauritzen

Jarl Dencker Nielsen

Alle blev genvalgt

Ad 5. Valg af bestyrelsessuppleanter

Suppleant Ann Kirstin Heide

Suppleant Torkild Kjøge Jensen

Begge blev genvalgt

Ad 6. Valg af revisorer

Revisor Stig Rohde Andersen

Revisor Birthe Østergaard Andersen

Begge blev genvalgt.

Revisorerne bad om, at revisorernes navne næste år blev påført regnskabets underskriftslinje. Det blev taget til efterretning.

Ad 7. Valg af revisorsuppleant

Revisorsuppleant Torben Mogensen

Genvalgt

Ad 8. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

Ad 9. Eventuelt

Torkild Kjøge foreslog at arrangere en billedkiggeaften med henblik på at identificere personer og samle oplysninger om billederne i det hele taget. Torkild kommer på Arkivet en tirsdag, så kan vi planlægge arrangementet sammen.

Jane efterlyste kommentarer til vores valg af billeder i lokalhistorisk kalender. Er de for gamle eller for nye og er emnerne valgt rigtigt? Forsamlingen havde ingen kommentarer. Vi modtager gerne alle kommentarer på Arkivet.

Ref/Mogens