Referat fra generalforsamlingen i Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv

Onsdag den 18. august 2021 klokken 19.00

Dagsorden:

Ad 1. Valg af dirigent

Jarl blev valgt til dirigent. Jarl forklarede, at coronasituationen har bevirket, at generalforsamlingen ikke afholdes i overensstemmelse med vedtægterne. Forsamlingen godkendte efterfølgende, at generalforsamlingen blev afholdt og at den er lovlig.


Ad 2. Formandens beretning v/ formand Knud Aagaard

Knud redegjorde for foreningens aktiviteter i 2020. Beretningen findes i bestyrelsesmappen.

Forsamlingen godkendte formandens beretning.


Ad 3. Regnskab, herunder fastsættelse af kommende års kontingent v/ kasserer Ib Jensen Skytte.
Ib fremlagde regnskabet for 2020. Regnskabet findes i bestyrelsesmappen.

Bestyrelses foreslår, at kontingentet fortsætter uændret, altså 100,- for enkelt medlemskab og 125,- for husstandsmedlemskab.

Forsamlingen godkendte både regnskabet og kontingentforslaget.

Ad 4. Valgt til bestyrelsen blev: Ib Jensen Skytte

Birthe Dalsgaard

Jane Steffens

Ad 5. Valgt som bestyrelsessuppleanter blev: Ann Kirstin Heide

Thorkild Kjøge

Ad 6. Valgt som revisorer blev: Stig Rohde Andersen

Birthe Østergaard Andersen

Ad 7. Valgt som revisorsuppleant blev: Torben Mogensen

Ad 8. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad 9. Eventuelt

Thorkild Kjøge tilbød at arrangere en billedkig aften med henblik på at genkende og sætte navn på så mange ældre Ry-borgere som muligt. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

Formanden løftede sløret for et af bestyrelsens kommende arrangementer, nemlig et besøg på Vingaards Officin, Bogtrykmuseet i Viborg.

Ref/Mogens