Referat fra generalforsamlingen i Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv

Onsdag den 13. marts 2024

Dagsorden:

Ad 1. Valg af dirigent

Bent Birk Kristensen blev valgt til dirigent og indledte med at erklære, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og at generalforsamlingen var lovlig.


Ad 2. Formandens beretning v/ formand Knud Aagaard

Formandens skriftlige beretning er vedlagt referatet. Formandens beretning blev godkendt.

Ad 3. Regnskab, herunder fastsættelse af kommende års kontingent v/ kasserer Ib Jensen Skytte

Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for 2025 v/ kasserer Ib Jensen Skytte
Regnskabet er vedlagt referatet. Ib gennemgik regnskabets enkelte poster. Regnskabet blev godkendt.
Kontingentet fastsat som uændret: Personligt kontingent er kr.: 100,-
Kontingent for husstand er kr.: 125,-

Ad 4. Valg til bestyrelsen

På valg var: Knud Aagaard

Kaj Ahlburg

Mogens Riis Lauritzen

Jarl Denker Nielsen

Alle blev genvalgt

Ad 5. Valg af bestyrelsessuppleanter

Ann Kirstin Heide blev genvalgt

Flemming Haugaard blev nyvalgt

Ad 6. Valg af revisorer

Revisor Stig Rohde Andersen

Revisor Birthe Østergaard Andersen

Begge blev genvalgt.

Ad 7. Valg af revisorsuppleant

Revisorsuppleant Torben Mogensen

Genvalgt

Ad 8. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

Ad 9. Eventuelt

En sidegevinst ved medlemskab af Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv er, at man kan deltage i de andre støtteforeningers arrangementer på lige fod med foreningens egne medlemmer. Og omvendt. Samt gratis adgang til alle museets afdelinger. Men man skal jo vide, at arrangementerne foregår. Museum Skanderborg udsender fremover et månedligt nyhedsbrev med oversigt over aktiviteter i museets forskellige afdelinger. Man kan tilmelde sig museets nyhedsbrev, hvis man ønsker at blive informeret herom.

Hvis man ønsker at modtage mails om arrangementer i de andre arkiver skal man give besked til bestyrelsen med navn og mailadresse. Man bliver selvfølgelig slettet fra modtager listen igen, hvis man ønsker det.

Ref/Mogens