Generalforsamlingen 2012

Referat fra Generalforsamling i Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv
torsdag d. 22. marts 2012


Dagsorden:
1.
Valg af dirigent.

Jarl blev valgt til dirigent og bød velkommen til generalforsamlingen og konstaterede, at den var lovlig indkaldt.
2.
Bestyrelsens beretning ved formand Søren Chr. Sørensen.

Salget af den Lokalhistoriske Kalender er gået godt i år. 550 kalendere er trykt og hele oplaget er udsolgt.
Næste år skal trykkes 600 eksemplarer.
Personalesituationen på Lokalarkivet er sådan, at Jens Caspersen er der om mandagen og Leif Juul Petersen om tirsdagen.

Nye frivillige er kommet til: Jane Steffens deltager i arbejdet med scanning og registrering af gamle fotografier i arkivdatabasen Arkibas. Kaj Ahlburg kommer til snart og skal også hjælpe med scanning og registrering i Arkibas.
I Arkibas er nu scannet og registreret 1063 fotografier. Det går støt fremad med arbejdet. Det anslås, at der er 5000-10.000 fotografier, der ikke er scannet endnu, så der er et stykke arbejde endnu.

Slægtshistorisk forening har nedlagt sig selv og blevet optaget i Støtteforeningen, hvor de fleste var medlemmer i forvejen.

Foreningens to udflugter i år har været turen til Ejer Bavnehøj d. 26/5 og turen til Gårdmuseet Stjernholm i Nim d. 14/9. Begge udflugter havde stor deltagelse.

I forbindelse med motorvejsbyggeriet er der foretaget arkæologiske udgravninger. Der vil på udgravningsstedet blive afholdt åbent hus i løbet af maj måned. De, der vil med, skal henvende sig med tlf. nr. til formanden og vil så blive kontaktet.

Lokalhistorisk gruppe i Alling arbejder på at lave en udstilling om jernbanebyggeriet til Kunstcafeen i uge 28 i Alling Beboerhus.

3.
Regnskab 2011 ved kasserer Ib Jensen Skytte.
Indtægterne i dette regnskabsår udover kontingentet kommer hovedsagelig fra salget af DVD`er og Lokalhistoriske Kalendere.
Udgifter er hovedsagelig anskaffelser af forskellige materiale til arkivet, hvor Støtteforeningen har trådt til, hvis Arkivet ikke selv har haft midler til indkøbet.
På næste års generalforsamling vil de indkøbte materialer blive lagt frem til gennemsyn.
Regnskabet viste, at Støtteforeningen har en disponibel formue på ca. 21.000,- kr.
Kontingentet for det kommende år er uændret. 75,- pr. person og 100,- for en husstand.

4.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Kaj Ahlburg, Jarl Dencker Nielsen og Knud Aagaard blev genvalgt.

5.
Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Ib Jensen Skytte og Manne Østergaard blev genvalgt.

6.
Valg af revisorer.
Niels Hovgaard og Ann Kirstin Heide blev genvalgt.

7.
Valg af revisorsuppleant.
Anne Grethe Frøslev blev genvalgt.

8.
Indkomne forslag.
Der var ingen forslag.

9.
Evt.
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.


Foredrag af turistchef Marianne Purup

Efter generalforsamlingen fortalte turistchef Marianne Purup meget inspirerende om arbejdet med at formidle historien til Søhøjlandets turister.
Turistforeningens nye tiltag, ”Historien lige i øret”, som bygger på smartphone-teknologi udløste en spændende og tankevækkende debat om forskellige formidlingsformers anvendelighed til forskellige aldersgrupper.

Tak til Marianne Purup for et spændende og inspirerende foredrag.