Generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen i Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv mandag d. 18. marts 2013


Dagsorden:
1.
Valg af dirigent.

Jarl blev valgt som dirigent, og påpegede tre steder, hvor vedtægterne ikke helt var overholdt. han bad derfor om generalforsamlingens godkendelse af:

1) at den skriftlige indkaldelse var foregået pr. mail og ikke pr. brev
2) at det ikke fremgår af dagsordenens pkt. 3. at vi også skal vedtage næste års kontingent
3) at det er en fejl, at vi på et ulige år vælger et lige antal bestyrelsesmedlemmer. Vedtægterne siger nemlig, at vi på lige år skal vælge et lige antal bestyrelsesmedlemmer og på ulige et ulige antal bestyrelsesmedlemmer.

Disse ting vil medføre et forslag til ændring af vedtægterne, som vil blive udsendt sammen med indkaldelsen til næste generalforsamling. Dette kan så vedtages af generalforsamlingen med almindelig stemmeflertal.

Generalforsamlingen godkendte generalforsamlingens lovlighed trods fejlene og generalforsamlingen fortsatte.
2.
Bestyrelsens beretning ved formand Søren Chr. Sørensen.

Kalenderen er i år trykt i 600 eksemplarer efter det gode salg af 550 kalendere sidste år. Salget har ikke helt svaret til forventningerne, og der er nu 70 usolgte kalendere tilbage.

Scanning og registrering af billeder er der nu fire, der arbejder med, nemlig Jane Steffens, Jarl Dencker Nielsen, Mogens Riis Lauritzen og nu også Kaj Ahlburg, der trådte til efter sommerferien. Der er d.d. registreret 1887 billedet, og arbejdet skrider støt fremad.

14/6 2012 var vi på tur til Klosterkanalen ved Emborg. Museumsinspektør Lene Mollerup fortalte om kanalen og sammen med ejeren af jorden, Ole Pedersen, vandrede vi langs med kanalen, så langt som vi kunne og så, hvad der er tilbage af den.

19/6 2012 besøgte vi udgravningen ved Vædebro. Ejvind Hertz fortalte.

12/9 2012 var Støtteforeningen medarrangør ved et foredrag på Biblioteket i Gl. Rye af Jørgen Henneke om hans bog ”Guld og grønne skove, Københavnerplantagerne i Jylland”.

Hjemmesiden har mange besøgende, fortalte Jarl. I marts måned har siden haft 45 besøg i gennemsnit pr. dag i perioden fra 1/3 til 18/3. Dette skal sammenholdes med i alt 15 besøg i hele marts måned sidste år.
Hjemmesiden bliver opdateret med referat og vedtægter snarest.

Formandens beretning blev godkendt.

3.
Regnskab 2011 ved kasserer Ib Jensen Skytte.
Regnskabet udviser i 2012 et underskud på knap 5.000,- Dette skyldes bl.a. indkøb af ny scanner, indkøb af nyudkomne bøger om Ry-egnen samt indkøb af DVD´er. Disse repræsenterer dog en lagerværdi på ca. 8.500.- som ikke fremgår af regnskabet.
Derudover er kontingentindtægterne faldet i forbindelse med, at Slægtshistorisk forening sluttede sig sammen med Støtteforeningen. Slægtshistorisk forenings formue indgik i Støtteforeningens og de nye medlemmer fik to års kontingentfrihed.

Forsamlingen besluttede at fastholde kontingentet for næste år som uændret.
Kontingentet er 75,- pr. person og 100,- for en husstand.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Søren Chr. Sørensen
Mogens Riis Lauritzen
Knud Aage Knudsen
Svend Ingerslev
Alle blev genvalgt.

5.
Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Ib Jensen Skytte og Manne Østergaard blev genvalgt.

6.
Valg af revisorer.
Niels Hovgaard og Ann Kirstin Heide blev genvalgt.

7.
Valg af revisorsuppleant.
Anne Grethe Frøslev blev genvalgt.

8.
Indkomne forslag.
Der var ingen forslag.

9.
Evt.
På et spørgsmål oplyste kassereren, at foreningen for øjeblikket har ca. 100 medlemmer