Generalforsamlingen 2010

Referat fra
Generalforsamlingen 22/3 2010 kl. 1900, afholdt i mødelokalet under Ry Bibliotek.

1.  Valg af dirigent. Jarl Dencker Nielsen
2.  Bestyrelsens beretning v. fmd Søren Chr. Sørensen.3.  Regnskab 2009 godkendt (se under neden)(kontingent uændret)

4.  Valg af bestyrelsesmedlemmer: Flg. blev genvalgt: Knud Aagaard, Jarl Dencker Nielsen, Kaj Ahlburg.

5.  Valg af bestryelsessuppleanter: Flg. blev genvalgt: Manna Østergaard og Ib Jensen Skytte

6.  Valg af revisorer. Flg. blev genvalgt: Niels Hovgaard og Tina Grimstrup.

7.  Valg af revisorsuppleant. Flg. blev genvalgt: Anne Grethe Frøslev.

8.  Indkomne forslag. Ændring af støtteforenings vedtægter blev vedtaget.

9. Herunder kom der forslag fra P. Svane Gl. Rye om mulighed for salg af kalenderen på Gl. Rye Mølle.
Orientering om Støtteforeningens nye hjemmeside www.ryarkiv.dk.

På den nye hjemmeside vil der ud over orientering om Støtteforeningen også være mulighed for efterlysninger vedr. billeder m.v., samt reklamer for kalenderen og de film som Niels Hovgaard har lavet i samarbejde med foreningen.

Efter generalforsamlingen fortalte Jens Jessen, lokalforfatter fra Bjedstrup, om sin nye bog “Besættelsen set med Tyske øjne” fra 2009.

Støtteforeningens regnskab 2009.
INDTÆGT   UDGIFT

Kontingent
5.100,00

Administration
119,00

Renter
1,64

DVD/Video
1.500,00        2.375,00

Årskalender
12.655,00      14.787,50

Porto
557,00

Tirsdagsklubben
440,00

Sponsorstøtte
1.878,00

Sponsorstøtte
10.000,00

Generalforsamling og møder
1.619,00

IALT
29.256,64    21.775,50

Difference
 7.481,14

Balance
29.256,64    29.256,64

STATUS

Beholdning
Kasse
Bank
Ialt

31/12 2009
1.223,00       21.938,66
23.161,66

Difference
7.481,14

Beholdning 1/1 2009      1.855,00
14.084,52    15.939,52

Underskrevet af formand kasserer og revisorer d. 11. marts 2010.

Formandens beretning.

Velkommen til den 25 ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv den 22 marts 2010. Vi har mistet vores æresmedlem, Ove Steffens der døde den 14 februar på Dalbogaard efter kort tids sygdom, 87 år gammel. Ove var i mange år en skattet medarbejder her på arkivet og har gjort et stort arbejde med at identificere personer på gamle billeder. Skal vi rejse os et øjeblik og udtale et “ære være Ove`s minde”!Vi har udvidet staben af frivillige med Mogens Lauritzen, der bor på Søvejen i Alling, forhenværende lærer, derfor har vi udnævnt ham til at være sekretær. Så der skal lyde en stor tak til vores frivillige, nu er vi fem der kan hjælpe hinanden med kalenderen, det kan også blive nødvendigt, for omkring juletid blev jeg indkaldt til et møde med museumsdirektøren Helle Reinholdt fra Skanderborg Museum den 4 januar 2010, hvor der blev redegjort for de store besparelser museet skal foretage de kommende år, i den forbindelse har man opsagt aftalen med biblioteket angående Ann Kirstin Heide, og lokalarkivet med 6 timer som bliver betalt af museet, opsigelsen gælder fra 1 juli 2010. Derefter er det meningen at der skal komme faglært personale herud til Ry Lokalarkiv fra det Historiske Arkiv i Skanderborg i åbningstiden mandag og tirsdag.
Vi frivillige på Ry Lokalarkiv har i et brev til bestyrelsen for Skanderborg Museum protesteret og påpeget at vi ikke kan undvære A.K.H. her i Ry. Da A.K.H. har været her i 19 år og er den eneste der ved eller i det mindste har en fornemmelse af hvor de forskellige arkivalier befinder sig. Vi mener ikke det er en god ide at fyre A.K.H. da der vil gå lang tid inden medarbejderne fra arkivet i Skanderborg har fundet ud af hvor de forskellige arkivalier befinder sig. Men nu må vi se hvordan det går.???? Vi kan ikke gøre mere og vil en den forbindelse udtrykke vores store TAK til Ann Kirstin Heide for det gode samarbejde vi har haft i de mange år.

Slægtshistorisk forening holder traditionen ved lige og holder deres møder her i Lokalarkivet den første tirsdag i måneden. Mogens og Jarl har været på kursus og er nu begyndt at skrive ind på Arkibas, som er arkivernes database og samtidig scanner de billeder ind og lægger en lille tekst om hvad billedet forestiller ind på databasen, hvor der er en søgefunktion så man let kan finde billedet igen.

Lørdag den 16 maj var vi på en tur til Give Egnens Museum det var en dejlig hvor vi beså hele deres fine og interessante museum og vi fik både vafler og senere kaffe med kage, jo det var en fin tur som Svend havde lavet.

I sensommeren prøver vi at lave en tur til det lille skolemuseum i Horsens, men måtte aflyse på grund af for ringe tilslutning. Da Ry Bogtrykkeri blev overtaget af Midtjyllands Avis og de senere solgte videre til Silkeborg Bogtrykkeri kom jeg til at tænke på om de havde de skulle have de gamle årgange af Annoncebladet liggende og jeg forespurgte og fik at vide de havde nogle gamle årgange liggende og dem måtte arkivet gerne overtage, der var tilbage fra 1970 i fine indbundne bind, så kom det på tale at vi skulle prøve at finde ud af om de kunne skaffes på Statens Avissamling i Aarhus, det kunne de og vi fik at vide at det nok ville koste 10.000 kr. at få dem på microfilm, så foreslog Ib Jensen Skytte at vi sendte en ansøgning til Ry Håndværker- og Borgerforening om det var noget de ville gå ind i, det var det og vi fik bevilget alle 10.000 kr., så nu har vi Annoncebladet tilbage så langt det har kunnet skaffes, det vil sige til 1926, det viser sig at Bogtrykkeriet på et tidspunkt har haft en ildløs hvorved de første årgange gik tabt.

Kalenderen har også solgt godt i år og mit indtryk er stadig at den er populær i byen (jeg tror at Ib Jensen Skytte har et tal på hvor mange der er solgt)