Referat fra generalforsamlingen i Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv onsdag den 2. marts 2016

Generalforsamlingen foregik klokken 19.00 i Ry Sognehus og 35 medlemmer var mødt op.

Dagsorden:

Ad 1. Valg af dirigent

Jarl Dencker Nielsen blev valgt som dirigent og indledte generalforsamlingen med at fastslå at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.


Ad 2. Bestyrelsens beretning v/ formand Knud Aagaard

Knud Aagaard takkede Søren Sørensen for lang og tro tjeneste og gik derefter over til formandens beretning. Se bilag ”Beretning 2016”.

Ingen spørgsmål til beretningen, som derefter blev godkendt.


Ad 3. Regnskab, herunder fastsættelse af kommende års kontingent v/ kasserer Ib Jensen Skytte

Ib Jensen Skytte gennemgik regnskabet. Se bilag. Regnskabet blev godkendt.

Forsamlingen vedtog at kontingentet fortsætter uændret.


Ad 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Knud Aagaard

Mogens Riis Lauritzen

Kaj Ahlburg

Jarl Dencker Nielsen

Alle blev genvalgt.


Ad 5. Valg af suppleanter til bestyrelsen På valg er: Harry S. Christensen

Harry S. Christensen blev genvalgt.

Derudover valgtes: Birthe Dalsgaard


Ad 6. Valg af revisorer På valg er: Niels Hovgaard

Ann Kirstin Heide

Begge blev genvalgt.


Ad 7. Valg af revisorsuppleant På valg er: Anne Grethe Frøslev

Anne Grete Frøslev blev genvalgt.

Ad 8. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag


Ad 9. Eventuelt

1. Kaj oplæste ”Oplæg om Kontaktudvalget” omhandlende vort samarbejde med Museum Skanderborg. Se bilag.

2. Knud Aagaard orienterede om foreningens påtænkte indkøb af scanner.

Efter generalforsamlingen fortalte Kai Rasmussen spændende og engageret om livet omkring Gudenåen og søerne ved Ry under overskriften:

Mennesker og steder omkring søerne ved Ry

Generalforsamlingen sluttede med kaffe med brød.

Ref/Mogens Riis Lauritzen

—————————————

Formandens beretning 2016

Tak til Søren for lang og tro tjeneste som formand for foreningen.

Konstituering af bestyrelsen:

Formand: Knud Aagaard

Næstformand: Søren Chr. Sørensen

Kasserer: Ib Jensen Skytte

Sekretær: Mogens Riis Lauritzen

Repræsentant til kontaktudvalget for Museum Skanderborg:

Mogens Riis Lauritzen

Scanning og registrering af fotografier i Arkibas går fortsat fremad. Vi har nu registreret ca. 4200 billeder. Arbejdet foregår i en ny udgave af Arkibas, som er koblet sammen med den landsdækkende søgedatabase Arkiv.dk. Her kan man søge på billeder og andet i mere end 500 danske lokalarkiver.

Arbejdet med affotografering af fotograf Baunsgaards glaspladesamling er nu færdigt, og ca. 4500 glasplader er affotograferet og lagt på foreningens hjemmeside. Her kan man se billederne og skrive kommentarer og oplysninger om billederne, hvis man er oprettet som bruger, i øjeblikket har 60 brugere fået adgang til at skrive kommentarer.

Der er indtil videre kommet ca. 3200 kommentarer til billederne.

Der skal i den forbindelse retes en stor tak til alle de frivillige der arbejder utrættelig med de mange opgaver året igennem og til Jens og Leif der hjælper os med at gøre det rigtigt.

Arkivets hjemmeside får flere og flere brugere, der var ca. 10000 besøg på hjemmesiden i 2015, hvilket er ca. 10-dobling siden vi startede hjemmesiden.

Vi har fået indleveret mange forskellige arkivalier i årets løb, som vi er gået i gang med at registrerer, og i den forbindelse har nogle af de frivillige været på kursus i registrering i det nye arkibas5.

Års kalenderen er trykt i 500 eksemplarer igen i år og salget, der forekom os lidt besværliggjort med lukningen af boghandlen på klostertorvet, er forløbet tilfredsstillende. Vi startede det med vores deltagelse i julemessen på Hotel Blicher og derefter havde vi den til salg i Købmanden i Alken, Superbrugsen i Ry, Brugsen i Gl. Rye, Meny og ”Hos Købmanden” i Låsby.

Derudover havde vi midlertidige salgssteder i Kvickly, Møllemarkedet i Gl. Rye og Ryvang.

Udflugter

I foråret var vi en tur til ”Det ny Moesgaard” hvor vi havde bestilt rundvisning og efterfulgt af ca. 1-1½ time inden museet lukkede.

Støtteforeningens efterårsudflugt gik til området ved Gl. Rye Flyveplads, hvor der efter krigen var flygtningelejr for mere end 10.000 fordrevne tyskere fra Østpreussen.

Annette Jakobsen tog os med på en vandretur i området, og fortalte om Den gamle Flyveplads historie som Luftwaffestützpunkt for det tyske luftvåben og flygtningelejren.

Endelig holdt et hold frivillige åbent til KulturAften sidst i september.

Oprettelse af frivillig forening CVR registret, de registrerede oplysninger om foreningen:

CVR-nummer: 36 31 87 24

Foreningens navn: Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv.