Bestyrelse valgt på ordinær generalforsamling 18. august 2021 og efterfølgende konstitueret:

Formand Knud Aagaard Kirkevej 73, 8670 Låsby. 2781 1506.
Næstformand Kaj Ahlburg Kildebakken 36, 8680 Ry. 8689 1463.
Sekretær Mogens Riis Lauritzen, Søvej 14, 8680 Ry. 8689 2786.
Kasserer Ib Jensen Skytte Klostervej 102C, 8680 Ry. 8689 1287.
Medlem Jane Steffens, 8680 Ry.
Medlem Birthe Dalsgaard, Egevej 48, 8680 Ry. 4089 2897.
Medlem Jarl Dencker Nielsen Kastaniealle 12, Gl. Rye, 8680 Ry. 8689 8283.
Suppleant Ann Kirstin Heide, 8680 Ry.
Suppleant Thorkild Kjøge, 8680 Ry.

Repræsentant til kontaktudvalget for Museum Skanderborg: Mogens Riis Lauritzen

CVR-nummer: 36318724


Nuværende vedtægter for Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv.

1. Foreningens navn er “Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv”.

2. Foreningens formål er at støtte lokalarkivets arbejde gennem indsamling af arkivalier, udklip, billeder og andet materiale af interesse for det lokalhistoriske arbejde i arkivets område, og at udbedre kendskabet til den lokale historie.

3. Der afholdes generalforsamling hvert år i første kvartal. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel skriftligt eller pr. mail til medlemmerne. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab, herunder fastsættelse af kommende års kontingent.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  5. Valg af bestyrelsessuppleanter.
  6. Valg af revisorer.
  7. Valg af revisorsuppleant.
  8. Indkomne forslag.
  9. Eventuelt.

 
4. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer. Valget gælder for 2 år. Der vælges hvert år 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

5. Bestyrelsen sammensættes så medlemmerne så vidt mulig dækker den tidligere Ry Kommune.

6. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første møde efter generalforsamlingen, og der fastsættes en dags orden. Der føres protokol over møderne.

7. Regnskab, herunder fastsættelse af kommende års kontingent.

8. Ændringer i vedtægter kan foretages på en generalforsamling ved almindelig stemmeflertal. Vedtægtsændringen skal være optaget som et punkt på dagsordenen. Ekstraordinær generalforsamlingen afholdes når bestyrelsens flertal eller en tredjedel af medlemmerne fremsætter ønske herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes indenfor en måned og indkaldes i øvrigt som til en ordinær generalforsamling.

9. Opløsning af støtteforeningen skal finde sted på en generalforsamling efter bestemmelserne om vedtægtsændringer. Støtteforeningens midler tilfalder det lokalhistoriske arbejde i Ry området.

Vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 2014.