Bestyrelse valgt på ordinær generalforsamling 15. marts 2023 og efterfølgende konstitueret:

Formand Knud Aagaard, 8670 Låsby.
Næstformand Kaj Ahlburg, 8680 Ry.
Sekretær Mogens Riis Lauritzen, Alling, 8680 Ry.
Kasserer Ib Jensen Skytte, 8680 Ry.
Medlem Jane Steffens, 8680 Ry.
Medlem Birthe Dalsgaard, 8680 Ry.
Medlem Jarl Dencker Nielsen, Gl. Rye, 8680 Ry.
Suppleant Ann Kirstin Heide, 8680 Ry.
Suppleant Flemming Haugaard, 8680 Ry.

Repræsentant til kontaktudvalget for Museum Skanderborg: Mogens Riis Lauritzen

CVR-nummer: 36318724


Nuværende vedtægter for Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv.

1. Foreningens navn er “Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv”.

2. Foreningens formål er at støtte lokalarkivets arbejde gennem indsamling af arkivalier, udklip, billeder og andet materiale af interesse for det lokalhistoriske arbejde i arkivets område, og at udbedre kendskabet til den lokale historie.

3. Der afholdes generalforsamling hvert år i første kvartal. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel skriftligt eller pr. mail til medlemmerne. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab, herunder fastsættelse af kommende års kontingent.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  5. Valg af bestyrelsessuppleanter.
  6. Valg af revisorer.
  7. Valg af revisorsuppleant.
  8. Indkomne forslag.
  9. Eventuelt.

 
4. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer. Valget gælder for 2 år. Der vælges hvert år 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

5. Bestyrelsen sammensættes så medlemmerne så vidt mulig dækker den tidligere Ry Kommune.

6. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første møde efter generalforsamlingen, og der fastsættes en dags orden. Der føres protokol over møderne.

7. Regnskab, herunder fastsættelse af kommende års kontingent.

8. Ændringer i vedtægter kan foretages på en generalforsamling ved almindelig stemmeflertal. Vedtægtsændringen skal være optaget som et punkt på dagsordenen. Ekstraordinær generalforsamlingen afholdes når bestyrelsens flertal eller en tredjedel af medlemmerne fremsætter ønske herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes indenfor en måned og indkaldes i øvrigt som til en ordinær generalforsamling.

9. Opløsning af støtteforeningen skal finde sted på en generalforsamling efter bestemmelserne om vedtægtsændringer. Støtteforeningens midler tilfalder det lokalhistoriske arbejde i Ry området.

Vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 2014.