Referat fra generalforsamlingen i Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv

Onsdag den 15. marts 2023

Dagsorden:

Ad 1. Valg af dirigent

Bent Birk Kristensen blev valgt til dirigent og indledte med at erklære, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og at generalforsamlingen var lovlig.


Ad 2. Formandens beretning v/ formand Knud Aagaard

Formandens skriftlige beretning er vedlagt referatet. Formandens beretning blev godkendt.

Ad 3. Regnskab, herunder fastsættelse af kommende års kontingent v/ kasserer Ib Jensen Skytte

Regnskabet er vedlagt referatet. Ib gennemgik regnskabets enkelte poster. Regnskabet blev godkendt.

Kontingentet fastsat som uændret: Personligt kontingent er kr.: 100,-

Kontingent for husstand er kr.: 125,-

Ad 4. Valg til bestyrelsen

På valg var: Ib Jensen Skytte

Birthe Dalsgaard

Jane Steffens

Alle blev genvalgt

Ad 5. Valg af bestyrelsessuppleanter

Suppleant Ann Kirstin Heide

Suppleant Torkild Kjøge Jensen

Begge blev genvalgt

Ad 6. Valg af revisorer

Revisor Stig Rohde Andersen

Revisor Birthe Østergaard Andersen

Begge blev genvalgt.

Ad 7. Valg af revisorsuppleant

Revisorsuppleant Torben Mogensen

Genvalgt

Ad 8. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

Ad 9. Eventuelt

Mogens vil gerne lave en ordning, så de der gerne vil informeres om arrangementer i de andre arkiver kan blive det:
En sidegevinst ved medlemskab af Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv er, at man kan deltage i de andre støtteforeningers arrangementer på lige fod med foreningens egne medlemmer. Og omvendt. Samt gratis adgang til alle museets afdelinger. Men man skal jo vide, at arrangementerne foregår.

Hvis man ønsker at modtage mails om arrangementer i de andre arkiver skal man give besked til bestyrelsen med navn og mailadresse. Man bliver selvfølgelig slettet fra modtager listen igen, hvis man ønsker det.

Ref/Mogens