Referat fra generalforsamlingen i Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv

den 24. marts 2015

Generalforsamlingen foregik klokken 19.00 på Ry Bibliotek og cirka 30 medlemmer var mødt op.

Dagsorden

Ad 1. Valg af dirigent

Jarl blev valgt til dirigent.

Generalforsamlingen er lovligt og rettidigt indkaldt. Der havde været problemer med den nye, kombinerede udsendelse af indkaldelser pr. mail og pr. brev. Et enkelt medlem havde ikke modtaget indkaldelse, men var blevet informeret på anden vis. Indkøringsproblemerne er løst nu.

Ad 2. Formandens beretning

Scanning og registrering af fotografier i Arkibas går fremad. Vi har nu registreret ca. 3480 billeder. Arbejdet foregår i en ny udgave af Arkibas, som er koblet sammen med den landsdækkende søgedatabase Arkiv.dk. Her kan man søge på billeder og andet i mere end 500 danske lokalarkiver.

Minna Andersen er begyndt som frivillig og arbejder med skolebilleder fra Mølleskolen.

Arbejdet med affotografering af fotograferne Baunsgaards glaspladesamling er nu nået dertil, at ca. 3500 glasplader er affotograferet og lagt på hjemmesiden. Her kan man se billederne og skrive kommentarer og oplysninger om billederne. Der er indtil videre kommet ca. 1500 kommentarer til billederne.

Arkivets hjemmeside får flere og flere brugere. Der er nu i gennemsnit 85 daglige besøg på siden.

Vores egen hjemmeside og Skanderborg Museums hjemmeside vil blive gennemgået grundigere af Knud Aagaard og Kaj Ahlburg under Pkt. 9. Eventuelt.

Status for Lokalhistorisk kalender bliver gennemgået af Ib Jensen Skytte under Pkt. 3. Regnskab.

Formandens beretning blev godkendt.

Ad 3. Regnskab

Ib Jensen Skytte fremlagde årets regnskab og kom med uddybende bemærkninger til enkelte punkter.

Kontingentindtægter, 3875,- er gået ned på grund af faldende medlemstal. Vi må forsøge at hverve nye medlemmer.

Salg af DVD´er har givet en indtægt på 600,-. Foreningen tjener 25,- pr. solgt DVD.

Lokalhistorisk Kalender har givet mindre overskud end sidste år. Overskuddet er faldet fra 8080,- til 4200,-. Det må vi have drøftet nærmere i bestyrelsen.

Køb til Arkiv, 3048,74 dækker indkøb af bøger til arkivets bogsamling, indbinding af en beskadiget, bevaringsværdig bog, gebyr for deltagelse i Arkiv.dk samt støtte til Niels Hovgaards lokalhistoriske film.

IT køb, 1334,-. Denne post dækker anskaffelse af en scanner, en diasscanner, en ekstern harddisk samt betaling til webhotel for vores hjemmeside.

Foreningens formue var pr. 31/12 2014 16.609,82 kr plus DVD-lager for 9700,-

Kassereren foreslog uændret kontingent, nemlig 75,- for enkelt medlemskab og 100.- for husstandsmedlemsskab.

Under diskussionen om regnskabet bad Jarl om, at også antallet af DVD´er skal fremgå af regnskabet udover værdien af DVD´erne.

Det blev fra forsamlingen påpeget, at medlemskab af Støtteforeningen giver gratis adgang til Skanderborg Museum og alle underafdelingerne under museet. Dette er vigtigt at gøre opmærksom på ved hvervning af nye medlemmer.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Inden valgene til bestyrelsen gik i gang, påpegede Jarl, at der en uoverensstemmelse mellem vore vedtægter og praksis, idet vedtægterne bestemmer, at der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen hvert år for to år ad gangen, og da vi er 7 medlemmer i bestyrelsen, må vi have vedtægterne tilpasset dette. Det skal vi have gjort til næste generalforsamling.

Vi gik derefter i gang med at vælge den nye bestyrelse.

Ad 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valgte blev: Søren Chr. Sørensen, Knudaage Knudsen og Ib Jensen Skytte.

Ad 5. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Valgte blev: Harry Christensen og Manne Østergaard.

Manne Østergaard gjorde opmærksom på, at hun kun vil vælges for dette år og ikke ønsker genvalg næste år.

Ad 6. Valg af revisorer

Valgte blev: Niels Hovgaard og Ann Kirstin Heide.

Ad 7. Valg af revisorsuppleant

Valgt blev: Anne Grethe Frøslev.

Ad 8. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 9. Eventuelt

Under dette punkt demonstrerede Kaj Ahlburg og Knud Aagaard brugen af tre forskellige muligheder for at bruge arkivet på internettet.

www.arkiv.dk

kan man søge efter fotografier og andet materiale hos mere end 500 danske lokalarkiver. Ry Lokalarkiv er med.

www.ryarkiv.dk

kan man følge arbejdet med Baunsgaards glasplader og har mulighed for at skrive oplysninger om billederne. Disse oplysninger vil blive brugt, når vi registrerer fotografierne. På arkivet håber vi, at rigtig mange vil hjælpe med at skrive oplysninger om billederne, da der er mange fotografier, som vi ikke kan identificere.

www.skanderborgmuseum.dk

har man mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrevet fra Ry Lokalarkiv, som efter planen skal udkomme hvert kvartal. Nyhedsbrevet udsendes fra Ry Lokalarkiv via Skanderborg Museums hjemmeside. Her vil vi orientere om arbejdet på arkivet, hvor langt vi er kommet med vores forskellige projekter, om nye materialer og modtagne arkivalier og om møder og ekskursioner. Vi håber rigtig mange vil tilmelde sig nyhedsbrevet.

Glasmagerne i Glarbo

Efter generalforsamlingen fortalte Karsten Hull spændende og engageret om glasmageriet i Glarbo og viste billeder og glasfund fra glashytterne.

Alling, den 25. marts 2015

Mogens Riis Lauritzen