Generalforsamlingen 2011

Mandag d. 21. marts 2011 i mødelokalet, Ry Bibliotek.

1
Valg af dirigent.
Dirigenten, Jarl Dencker Nielsen, konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gav ordet til formanden, Søren Chr. Sørensen.

2
Formandens beretning.
Formanden berettede, at arbejdet på lokalarkivet går godt. Samarbejdet efter sammenlægningen med Skanderborg Kommune går godt. Jens Caspersen er på arkivet om mandagen og Leif Juul er på arkivet om tirsdagen.
Vi kan stadig trække på Ann Kirstin Heides viden, når noget kniber.

Arkivets bevilling på 10.000,- til driften blev fjernet ved sammenlægningen. I stedet skal arkivet ansøge om bevilling af indkøb. Det har dog vist sig umuligt at få bevilget noget. Støtteforeningen er derfor trådt til og har dækket forskellige udgifter til arkivet bl.a. kursus i Arkibas og indkøb af ny scanner.

I årets løb har støtteforeningen afholdt to gode udflugter, begge med mange deltagere:
1. Besøg på Besættelsesmuseet i Skanderborg med besøg i den tyske bunker og udstillingen der. Leif Juul viste rundt og fortalte. Arrangementet sluttede med kaffe i den gamle tyske officersmesse.

2. Besøg på den nyåbnede Vestermølle og rundvisning der. Også en god tur med mange deltagere.

Slægtshistorisk Forening i Ry overvejer at nedlægge foreningen og i stedet danne en gruppe under støtteforeningen. Der er i forvejen et ret stort person- og interessesammenfald imellem de to foreninger, så det er en naturlig udvikling, der kan spare en del unødvendig administration.
Mere om dette senere.

I forbindelse med sammenlægningen med Skanderborg afholdt foreningen en afskedsreception for Ann Kirstin Heide som tak for indsatsen.

Knud Aagaard er nu trådt aktivt ind i arbejdet på arkivet og sørger bl.a. for, at EDB-udstyret er i orden og fungerer.

Salget af Lokalhistorisk Kalender for 2011 er gået så godt, at det har været nødvendigt at bestille et ekstra oplag. Kalenderen er i alt trykt i 550 eksemplarer, og der er nu kun få eksemplarer tilbage.

Foreningens hjemmeside www.ryarkiv.dk er en succes. Hjemmesiden er støtteforeningens, ikke arkivets! I 2010 har der været 923 besøg, hvilket må siges at være ret godt.

Disse var ordene og de fremmødte medlemmer tog formandens beretning til efterretning.

3
Kassererens beretning.
Kassereren, Ib Jensen Skytte, gennemgik regnskabet for 2010 og sammenholdt det med regnskabet for 2009.
Foreningen har en god økonomi. Der er brugt penge til bl.a. kurser og forskellige indkøb til arkivet. Foreningen har ved årets udgang en kassebeholdning på ca. 16.000,-

Forsamlingen tog kassererens beretning til efterretning.

4
Valg af bestyrelsesmedlemmer. Til bestyrelsen valgtes:

 • Søren Chr. Sørensen
 • Knudaage Knudsen
 • Svend Ingerslev-Olesen
 • Mogens Riis Lauritzen
 • 5
  Valg af suppleanter til bestyrelsen. Som suppleanter valgtes:

 • Manne Østergaard
 • Ib Jensen Skytte
 • 6
  Valg af revisorer. Som revisorer valgtes:

 • Niels Hovgaard
 • Ann Kirstin Heide
 • 7
  Valg af revisorsuppleant. Som revisorsuppleant valgtes:

 • Anne Grethe Frøslev
 • 8
  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.
  Vedtægtsændringen blev vedtaget enstemmigt.
  §7 pkt.3 lyder nu: ”Regnskab, herunder fastsættelse af indeværende års kontingent”.  Generalforsamlingen sluttede med at Agnes Jensen fortalte om livet i Gl. Rye i gamle dage. Meget spændende historier, som forsamlingen lyttede til med stor interesse og lydhørhed. Tak til Agnes.